Towary niebezpieczne – jak je przewozić?

0

Towary niebezpieczne – jak je przewozić?

Transport towarów niebezpiecznych normuje międzynarodowa konwencja podpisana w Genewie 30 września 1957 roku. Konwencja ADR była ratyfikowana przez Polskę w 1975 roku. W polskim ustawodawstwie dokumentem regulującym kwestię takiego transportu jest Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych

Do towarów niebezpiecznych zaliczamy ładunki, które w razie nieodpowiedniego obchodzenia się z nimi podczas transportu mogą stanowić realne zagrożenie dla ludzi, ich mienia lub środowiska. Najnowsza klasyfikacja została opracowana przez Komitet Ekspertów ds. Transportu Materiałów Niebezpiecznych w 2011 roku i przedstawia się następująco (źródło: http://bip.parp.gov.pl/files/74/81/469/12704.pdf):

– klasa 1. – substancje i przedmioty wybuchowe,

– klasa 2. – gazy,

– klasa 3. – materiały ciekłe zapalne,

– klasa 4. – materiały stałe zapalne, samo reaktywne, materiały wytwarzające w kontakcie z wodą gazy palne,

– klasa 5. – materiały utleniające i nadtlenki organiczne,

– klasa 6. – materiały trujące i zakaźne,

– klasa 7. – materiały promieniotwórcze,

– klasa 8. – materiały żrące,

– klasa 9. – różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Konwencja ADR określa prawa i obowiązki państw podlegających umowie. Jej integralną częścią są załączniki. Załącznik A szczegółowo określa sposób opakowania i oznakowania towarów niebezpiecznych, a także wymogi techniczne pojazdów, którymi te ładunki są transportowane. Załącznik B określa między innymi wymagania konstrukcyjne pojazdów (w tym przyczep, kontenerów i cystern), kwalifikacyjne załogi oraz personelu pomocniczego, a także konieczną przy transporcie dokumentację. W konwencji określone zostały również zasady nadzoru oraz ograniczenia przejazdu tunelami.

Za transport kontenerowy materiałów niebezpiecznych odpowiedzialność ponoszą nadawca, przewoźnik i odbiorca, a każdy z nich ma ściśle określone obowiązki.

 

Obowiązki firm transportowych

Nadawca zobowiązany jest do udostępnienia stosownej dokumentacji pozwalającej na zidentyfikowanie substancji oraz jej klasyfikację. Przewoźnik zobowiązany jest do szczegółowego sprawdzenia, czy towar niebezpieczny został odpowiednio przygotowany do transportu. Musi stosować wszelkie zabezpieczenia i posiadać pozwolenie do przewożenia materiałów ADR.

Firmy zajmujące się transportem kontenerowym zapewniają zarówno stosowne środki transportu oraz opakowania do przewozu ładunków niebezpiecznych, jak również wykwalifikowaną kadrę, która w fachowy sposób doradzi przy przygotowaniu towaru. W przypadku, gdy mamy do czynienia z transportem międzynarodowym, dobrze jest skorzystać z usług np. agencji celnej w Gdyni, która w sprawny i profesjonalny sposób przeprowadzi nas przez wszystkie procedury związane z przygotowaniem i transportem towarów niebezpiecznych. Więcej na temat zasad transportu ładunków niebezpiecznych można przeczytać również na stronie www.net-cargo.pl.

Odbiorca ładunku niebezpiecznego zobowiązany jest m.in. do sprawdzenia, czy dotarł on w stanie nienaruszonym. Do jego obowiązków należy również oczyszczenie i odkażenie pojazdów oraz kontenerów zgodnie z wytycznymi umowy ADR. Odbiorca powinien także usunąć oznakowania z przygotowanych pod tym kątem pojazdów.

Generalną zasadą przy transporcie kontenerowym ładunków niebezpiecznych jest przygotowanie, które zminimalizuje ryzyko wystąpienia zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska naturalnego. Należy wykazać się zarówno sumiennością w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa określanych przez umowę ADR, jak również zdrowym rozsądkiem. W sektorze transportu ładunków niebezpiecznych nadmierna minimalizacja kosztów zdecydowanie zwiększa ryzyko katastrofy ekologicznej, o czym nieustannie trzeba pamiętać.

Best place to buy college essays

Leave a Reply

11 + 14 =

Your email address will not be published. Required fields are marked *