Odpowiedzialność spedytora – co obejmuje ubezpieczenie OCS?

0

Odpowiedzialność spedytora – co obejmuje ubezpieczenie OCS?

cs - transportowo24.com.plZlecenie przesyłki zagranicznej zawsze wiąże się z ryzykiem uszkodzenia towaru lub nienależytego wykonania usługi. Aby się przed skutkami takich ewentualności, stosuje się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora.

Spedycja międzynarodowa to nieustannie rozwijająca się i ważna gałąź branży transportowej wykorzystywana głównie w handlu międzynarodowym. Pozwala znacznie ograniczyć czas oraz koszty dostawy, a cały proces przebiega sprawnie i bezproblemowo. Przedsiębiorstwa zajmujące się transportem międzynarodowym najczęściej opierają swoją działalność na świadczeniu usług pośredniczących pomiędzy firmami transportowymi zajmującymi się importem lub eksportem a firmami transportowymi innego rodzaju.

Rola spedytora

Sam proces spedycji międzynarodowej jest bardzo złożony, a ilość zadań stawianych przed spedytorem wymaga od niego profesjonalizmu, zaangażowania oraz odpowiedzialności nie tylko za dopełnienie obowiązków formalnych, ale przede wszystkim za przesyłkę. Do zadań spedytora należy bowiem nie tylko zorganizowanie samego transportu międzynarodowego towarów, lecz również udzielanie fachowych porad z zakresu procesów spedycyjnych, wybór odpowiednich środków transportu, sporządzanie wymaganej dokumentacji transportowej, zawieranie umów o przewóz itp. W przypadku spedycji międzynarodowej wymaga się odpowiednich zaświadczeń, umów i innych dokumentów. Transport musi być zrealizowany możliwie jak najszybciej, a przesyłka powinna być wzorowo koordynowana na każdym etapie przewozu i bezpiecznie dotrzeć na miejsce. Profesjonalni spedytorzy, np. firma Maximus, oferują swoim klientom Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora, czyli OCS.

 

Odpowiedzialność spedytora

Przedmiotem OCS jest odpowiedzialność cywilna spedytora wobec zleceniodawcy i osób trzecich za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych wynikających z zawartej umowy spedycji zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Ubezpieczenie obejmuje m.in. zawieranie umowy o przewóz, przygotowywanie dokumentów związanych z transportem międzynarodowym, opracowywanie instrukcji wysyłkowych, załadunek i wyładunek przesyłek, kontrolę ilościową i wagową, pakowanie oraz składowanie przesyłek. Dodatkowo ubezpieczenie może pokrywać szkody z tytułu utraty ładunku wskutek kradzieży z włamaniem, kradzieży środka transportu wraz z towarem, ubytków lub uszkodzenia powierzonego towaru w czasie wykonywania czynności spedycyjnych.

Zdarza się także, że polisa obejmuje szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa czy winy umyślnej podwykonawców, naruszenia przepisów ruchu drogowego podczas przewozu, wydania towaru osobie nieuprawnionej. Może też objąć szkody rzeczowe powstałe z utraty, niewykorzystania lub nienależytego wykorzystania dokumentów, usunięcie pozostałości po szkodzie, wywóz, składowanie, utylizację lub uprzątnięcie miejsca zdarzenia. Dokładny zakres odpowiedzialności cywilnej spedytora międzynarodowego można znaleźć na stronie: http://www.cds-odszkodowania.info/ocena-ryzyka-w-transporcie/odpowiedzialno%C5%9B%C4%87-cywilna-spedytora-zakres/.

Leave a Reply

osiemnaście + sześć =

Your email address will not be published. Required fields are marked *